Paurotis androsana O.F.Cook, Mem. Torrey Bot. Club 12: 22 (1902)

Paurotis androsana O.F.Cook, Mem. Torrey Bot. Club 12: 22 (1902)
Taxon for this name
Paurotis androsana O.F.Cook, Mem. Torrey Bot. Club 12: 22 (1902)