Sagus genuina Giseke, Prael. Ord. Nat. Pl. : 94 (1792)

Sagus genuina Giseke, Prael. Ord. Nat. Pl. : 94 (1792)
Taxon for this name
Sagus genuina Giseke, Prael. Ord. Nat. Pl. : 94 (1792)